Hozzájárulok, hogy a weboldal látogatásakor a számítógépemen sütiket (cookie) helyezzen el, amelyek segítségével az oldalon tett látogatásom adatait webanalitikai céljából felhasználják.
Részletes tájékoztatás a Adatkezelési tájékoztató dokumentumban található. További információ.   Rendben, elfogadom

Általános Szerződési Feltételek

Megnyitás / letöltés PDF-ben >>

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI FELTÉTELEK

1) A Zemplén Tourist Utazási Iroda Kft. (a továbbiakban Zemplén Tourist) által szervezett, ill. közvetített utazásokra a Polgári Törvénykönyv (Ptk. 415-416. §-a), valamint az utazásszervező- és közvetítő tevékenységről szóló 213/214/1996. (XII.23.), 281/2008 (XI.28.) kormányrendeletek rendelkezései az irányadók.
A Zemplén Tourist Utazási Iroda Kft. (3900 Szerencs, Rákóczi út 67.) működési engedélyének a száma: R – 1787/1998.
A működéshez előirt vagyoni biztosíték vonatkozásában az EUB-vel kötött szerződést.

2) Az utazási szerződés létrejön, amennyiben az utas a szolgáltatást megrendelte, az előleget, vagy a részvételi díjat befizette, a Zemplén Tourist a jelentkezést elfogadta, nyilvántartásba vette és aláírásukkal a szerződésben mindezt érvényesítették.

3) Az utazás időtartamát, a teljesítés módját és a részvételi díját a Zemplén Tourist programajánlata tartalmazza. A részvételi díj az utazás során szereplő szolgáltatások árát, a szervezési költséget, valamint az ÁFA-t tartalmazza.
A Zemplén Tourist fenntartja a jogot a szálláshely, ill. az autóbusz azonos kategórián belüli módosításra, valamint a programok azonos jellegű és értékű cseréjére.

4) Az utazás díjelőlege a részvételi díj 40 % -a, az utas a teljes részvételi díjat legkésőbb az utazás megkezdése előtt 30 nappal, külön értesítés nélkül köteles befizetni. A fizetési határidők be nem tartása esetén a Zemplén Tourist jogosult az utazási szerződést megszűntnek tekinteni, a megrendelt szolgáltatást lemondani, de az utas köteles a 8. pont alapján felmerülő költségeket megfizetni.

5) A Zemplén Tourist részvételi díja utasbiztosítási díjat nem tartalmaz.
Az utast az utazási iroda külön díjazás ellenében betegség-baleset és poggyászkár esetére az Colonnade ( Atlasz) , MONDIAL, valamint az EUB Biztosítónál és az AEGON-nál.
Az utazási iroda és az utas között útlemondási szerződés jöhet létre a teljes részvételi díj befizetése ellenében. Útlemondási szerződés csak a jelentkezéssel együtt köthető.
Nem köthető ilyen biztosítás az utazás megkezdése előtti 14 napon belüli jelentkezés esetén.

6) A részvételi díjban nem szereplő egyéb összegeket a célországban a helyszínen kell fizetni /fakultatív programok, apartmanoknál kaukció).

7) A Zemplén Tourist az utazás részvételi díját bel – és külföldi hatósági ár, devizaárfolyam, közlekedési költségek árváltozása, adók, illetékek mértékének megváltozása miatt az utazás megkezdése előtt legkésőbb 20 nappal felemelheti. Ha a részvételi díj emelése a 8 %-ot meghaladja, az utas az értesítéstől számított 3munkanapon belül elalhat az utazási szerződéstől. Ebben az esetben a befizetett összeg maradéktalanul visszajár.  

8) Kötbérmentes lemondási határidőn kívüli szerződésbontás, vagy bármilyen módosítás esetén a Zemplén Tourist módosításonként 2. 000,-Ft, lemondás eseten személyenként 3. 000,-Ft kezelési költséget számit fel.

9) Az utas köteles az utazásra vonatkozó mindenkori jogszabályokat (útlevél, egészségügyi, vám, deviza, stb) betartani. Ezek elmulasztásából illetve megszegéséből eredő költségek és károk az utast terhelik.

10) Az utas a poggyászának őrizetéről maga gondoskodik. Elveszett poggyász és dokumentumokért az iroda felelősséggel nem tartozik. Repülőút esetén, ha a légitársaság nem a megadottak szerint teljesíti szolgáltatásait (késés, járat módosítás, járat törlés, poggyász elhagyása), úgy a teljes felelősség a légitársaságot terheli, így az esetleges kártérítési igényt is oda kell benyújtani.

11) A fuvarozóvállalatokkal kötött szerződésünk értelmében a fuvarozásnak műszaki meghibásodás, avagy saját hibás baleset esetén, belföldön 6 órán, külföldön 12 órán belül kell gondoskodni a jármű javításáról vagy pótlásáról. Ezen időn túl köteles az utazási iroda az utasnak a késésből származó igazolt kárát megteríteni, mely a közlekedési költség összegéig terjedhet.

12) A Zemplén Tourist az utazás megkezdése előtt 20 nappal írásban tett nyilatkozattal elállhat az utazási szerződéstől – a befizetett összeg visszatérítése mellett a legkisebb utaslétszám hiányában, illetve ha az utazást a szerződés megkötésekor előre nem látható, az emberi életet, az egészséget, illetve a vagyonbiztonságot külső körülmény veszélyezteti. A csoport utazásához szükséges legkisebb létszámát az induló csoportonként határozzuk meg.

13) Amennyiben az utazást vis major, háború, járvány, sztrájk vagy elháríthatatlan természeti jelenségek, technikai akadályok befolyásolják, ezért és a szolgáltatások fenti okból történő elmaradásáért vagy részleges teljesítéséért a Zemplén Tourist felelősséget nem vállal. Ilyen esetekben irodánk igyekszik mindent megtenni az utas érdekében, ami az adott helyzetben maximálisan lehetséges.

14) Az utas jogosult az utazási szerződésben való részvételi jogát (írásban) más személyre átruházni, ha az utazási irodát erről időben tájékoztatta és vállalja a 8. pontban leírtaknak megfelelő többletköltséget.

15) Az utasnak jogában áll az utazást lemondani meghatározott kötbérfizetési kötelezettség mellett. A kötbér a részvételi díjhoz igazodik és a következőképpen alakul:

  • indulás előtti 60-35 napon belüli lemondás esetén 10 %
  • indulás előtti 34-21 napon belüli lemondás esetén 40 %
  • indulás előtti 20-14 napon belüli lemondás esetén 50 %
  • indulás előtti 13-7 napon belüli lemondás esetén 75 %
  • indulás előtti 6-0 napon belüli lemondás esetén vagy
  • ha lemondás nélkül nem vesz részt az utazáson   100 %

16) Ha az utas az utazáshoz szükséges hatósági engedélyek hiánya miatt nem tud elutazni, vagy ugyanezen ok miatt az utasnak utazásra jelentkezett házastársa, gyermek, szülője vagy testvére is lemond, a lemondás miatt a 14. pont szerinti költségeket tartozik megfizetni.
Ha az utas eláll az utazási szerződéstől, az utazásra vonatkozó jogai megszűnnek. Ebben az esetben a Zemplén Tourist-nak jogában áll a visszamondott helyeket újból értékesíteni.

17) A Zemplén Tourist a szerződésben vállalt szolgáltatásokért akkor is felel, ha a szolgáltatás közreműködője útján teljesíti. A Zemplén Tourist a szerződésszegéssel járó kárt köteles megtéríteni, de mentesül a kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszerű teljesítés érdekében úgy járt el, ahogy az tőle elvárható volt.

18) Az utas a szerződés hibás teljesítése esetén kifogásait a hiba felfedezése után haladéktalanul közölje a Zemplén Tourist képviselőjével, vagy ennek hiányában a helyszíni szolgáltatóval, aki köteles jegyzőkönyvet készíteni. Az utas igényét a hazaérkezést követően haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül az irodának írásban a helyszíni jegyzőkönyvvel együtt bejelenteni. A fentiek elmaradása esetén a Zemplén Tourist mentesül a kár megtérítésének kötelezettsége alól. A bejelentett karigény indokoltságát a Zemplén Tourist köteles megvizsgálni és a bejelentéstől számított 15 napon belül az utast tájékoztatni.

19) A Zemplén Tourist utazás előtt a megmaradt helyeit üzletpolitikai okokból esetenként kedvezményes áron értékesítheti.
Ebben az esetben a korábban teljes árat fizető utasoknak visszaterítés nem jár. Az akciós áron jelentkezett utasok tudomásul veszik, hogy esetenként a meghirdetettnél alacsonyabb színvonalú szolgáltatásban részesülnek. Ilyen esetben utólagos reklamációt az iroda nem fogad el. Az utazási feltételek az akciós utakra is érvényesek.

20) A Zemplén Tourist nem köteles a részvételi díját mérsékelni, ha az utas valamely szolgáltatást saját elhatározásából nem vett igénybe.

21) Az utazás során az utas által harmadik személynek okozott kárért az utas közvetlenül tartozik felelősséggel.

22) Az autóbuszos  társas utaknál az utas autóbuszon történő elhelyezésről, ülőhelyről a Zemplén Touirst dönt.

23) A többi Utas érdekében kérjük a megadott találkozási időpontokat feltétlenül betartani. Az esetleges késő Utasokra az idegenvezető maximum 15 percet tud várni. Az utas találkozó megadott időpontjánál 15 percen túli késésből eredő kárért, az emiatt elmaradt utazásért irodánk nem vállal felelősséget.

24) Az általános utazási feltételeket az utas jelentkezéskor elolvassa, tudomásulvételt aláírással igazolja és a szerződés egy példányát átvette.
Amennyiben az utas több személyre rendeli meg a szolgáltatást, aláírásával utastársai nevében is nyilatkozik, ill. szerződést köt.

25)  Szerződő félek az utazással kapcsolatos minden vitás kérdésben megegyezésre törekednek. Ennek sikertelensége esetén alávetik magukat a Szerencsi Városi Bíróság kizárólagos illetékességének.

26)  Jelen szabályok valamennyi 2012. január 1- e után induló Zemplén Tourist által szervezett utazásokra érvényes.

 

Szerencs, 2017.                    hó           nap

 Utazási iroda                               Utas aláírása