Hozzájárulok, hogy a weboldal látogatásakor a számítógépemen sütiket (cookie) helyezzen el, amelyek segítségével az oldalon tett látogatásom adatait webanalitikai céljából felhasználják.
Részletes tájékoztatás a Adatkezelési tájékoztató dokumentumban található. További információ.   Rendben, elfogadom

Általános Szerződési Feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A ZEMPLÉN TOURIST UTAZÁSI IRODA KFT. ÁLTAL SZERVEZETT AUTÓBUSZOS UTAZÁSOKRA

A Zemplén Tourist Utazási Iroda KFT. (továbbiakban Zemplén Tourist) székhelye: 3900. Szerencs, Rákóczi út 67., telefon: 47/560-059, Fax: 47/362-952, e-mail: zemplen.tourist@t-online.hu, honlap: zemplentourist.hu, cégjegyzékszáma: 0509006782, nyilvántartó bíróság: Miskolci Törvényszék Cégbírósága, adószám: 11585484-2-05, nyilvántartási szám: R-1787/1998, vagyoni biztosítékot nyújtó biztosító: Európai Utazási Biztosító Zrt. (1132. Budapest, Váci út 36-38. A vagyoni biztosíték összege belföldi és külföldi utazásszervezésre vonatkozik. A vagyoni biztosíték területi hatálya a Zemplén Tourist által szervezett valamennyi utazásra kiterjed.

A Kft. által szervezett, ill. közvetített utazásokra az alábbiak az irányadóak:
 
1.) 2013. évi V. Tv. a Polgári Törvénykönyvről
2.) 2009. évi LXXVI. Tv. a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól.
3.) 213/1996.(XII.23.) Korm. rendelet az utazásszervező és közvetítő tevékenységről
4.) 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelete az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről
5.) 473/2017. (XII. 28.) Korm. rendelete az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről

A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE, MÓDOSÍTÁSA, ENGEDMÉNYEZÉSE

Az utazási szerződés és az ÁSZF Utazó részére történő átadásával vagy elektronikus úton való megküldésével (ideértve elektronikus úton való közvetlen elérhetőségének megadását is), az Utazási Szerződés és az ÁSZF Utazó általi elfogadásával és aláírásával, az aláírt Utazási Szerződés és ÁSZF Zemplén Tourist részére történő visszajuttatásával, valamint a részvételi díj előlegének befizetésével jön létre. A szolgáltatás tartalmát (az Utazó által megrendelt szolgáltatás(ok) meghatározása, szolgáltatás igénybevételének helye, ideje, részvételi díj teljes összege, fizetésének módja, a díj módosításának lehetőségére vonatkozó tájékoztatás) valamint egyéb feltételeket és fontos információkat a Zemplén Tourist által üzemeltetett weblapokon közzétett online ajánlat, a megrendelés visszaigazolása, illetve a jelen ÁSZF és a weboldalon publikált Hasznos információk tartalmazza. A Zemplén Tourist fenntartja magának a jogot, hogy az általa meghirdetett utazások feltételeit és programját tartalmazó tájékoztatójában foglaltaktól – kivételesen, indokolt esetben – eltérjen. A Zemplén Tourist jogosult az Utazási Szerződésben meghatározott szolgáltatásokat más, minőségben és értékben megfelelő szolgáltatásokkal helyettesíteni, melyről az Utazót haladéktalanul tájékoztatja. Az Utazási Szerződés módosításakor a megkötésére vonatkozó szabályok szerint kell eljárni. A jelentkezési lapon az Utazó által feltüntetett adatok valóságáért, helytállóságáért minden felelősség az Utazót terheli. Amennyiben nem személyesen az Utazó, hanem javára harmadik személy foglalja le az utat, az Utazási Iroda nem köteles vizsgálni, hogy e harmadik személy jogszerűen képviseli-e az Utazót, valamint, hogy az általa megadott adatok a valóságnak megfelelnek-e. Az Utazót terhelő kötelezettségek és felelősség az Utazó javára szerződéstkötő harmadik személyt, mint Megrendelő terhelik, és ő írja alá az utazási szerződést is; a jogok pedig az Utazót illetik, illetve a kötelezettségek és a felelősség az Utazó első fellépését követően az Utazót terhelik. Az Utazó a fellépésével az utazási szerződést és a Megrendelő addigi intézkedéseit magára nézve kötelezőnek tekinti. A jogosultságokról és kötelezettségekről az Utazót a Megrendelő köteles tájékoztatni. Az Utazó az Utazási Szerződés szerinti utazásban való részvétel jogát legfeljebb az utazási csomag megkezdésének napját megelőző 7. napig jogosult olyan harmadik személy részére engedményezni, aki megfelel az Utazási Szerződésben meghatározott utazási feltételeknek. Az engedményezésről az Utazó haladéktalanul köteles az Utazásszervezőt tájékoztatni. Az engedményezést megelőzően keletkezett szerződéses kötelezettségekért és az engedményezésből eredő igazolt többletköltségekért az engedményező és az engedményes egyetemlegesen felel. Az Utazási Szerződés lényeges feltételeinek (pl. időpont, szálloda, úti cél) Utazó által kezdeményezett módosítása lemondásnak minősül az Utazó részéről, és csak a lemondási feltételekben meghatározott bánatpénz megfizetése és új foglalás készítése mellett van rá lehetőség.

 

A RÉSZVÉTELI DÍJ

A részvételi díj magában foglalja a meghirdetett utazásban megjelölt szolgáltatások árát, a Zemplén Tourist szervezési díját, valamint az általános forgalmi adó összegét. A Zemplén Tourist által értékesített utazási csomagok, szolgáltatásegyüttesek, utazási szolgáltatások közvetített szolgáltatásokat tartalmaznak. A részvételi díj nem tartalmazza a külön igénybe vehető szolgáltatások és felárak és egyéb kötelező terhek (pl. az üdülőhelyi díjak), különböző belépőjegyek és fakultatív programok árát. A Zemplén Tourist tájékoztatja az Utazókat, hogy az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény alapján a teljes összegre (részvételi díj, illetékek, felárak, kötelező költségek) 27%-os ÁFA kerül felszámolásra, amennyiben Utazó a részvételi díjról a számlát nem saját nevére kéri kiállítani és az utazást nem végfelhasználóként vásárolja. A részvételi díj végleges megállapítása a szerződés megkötésekor történik. A díj meghatározása nem a napok számától, hanem az igénybe vett szolgáltatásoktól függ. Az indulás és érkezés napja nem mindig jelent teljes napot, a késés, menetrendváltozás miatti időtartam módosulás nem jár árcsökkenéssel, illetve kártérítési kötelezettséggel. Az Utazási Szerződés megkötésekor előleg címén a részvételi díj és a kapcsolódó költségek legfeljebb 40 %-ának befizetése követelhető. Ettől a rendelkezéstől el lehet térni, ha a külföldi közreműködővel kötött szerződés ennél szigorúbb kötelezettséget ró az Utazásszervezőre. Az Utazási Szerződés alapján fizetendő teljes összeg megfizetését a Zemplén Tourist legkorábban az utazás megkezdése előtt 30 nappal igényelheti, kivéve, ha a külföldi közreműködővel kötött szerződés alapján ennél korábbi teljesítésre van szükség. Ha az Utazási Szerződés megkötésére az utazás megkezdése előtti 30 napon belül kerül sor, az Utazó a teljes összeget köteles a jelentkezéssel egyidejűleg megfizetni a Zemplén Tourist részére. Ha az Utazó a részvételi díj valamint a kapcsolódó kötelező költségek teljes összegét határidőre nem fizeti be, a Zemplén Tourist a szerződéstől elállhat, az Utazó az utazáson nem vehet részt. Az Utazó ez esetben köteles a Zemplén Tourist kárát az utazás lemondására vonatkozó előírások figyelembevételével megtéríteni. Az Utazó által fizetendő részvételi díj az utazás megkezdését megelőző 20 napon belül nem emelhető. A Zemplén Tourist – legfeljebb az utazás kezdő időpontját megelőző huszadik napig – kizárólag az alábbi költségek emelkedése esetében jogosult az Utazó által az Utazási Szerződés alapján fizetendő díjat megemelni:

• szállítási költségek (ideértve az üzemanyagköltségek), illetve deviza forintárfolyamának

emelkedése; vagy

• az Utazási Szerződésben vállalt részszolgáltatásokkal kapcsolatos adó, illeték és egyéb kötelező terhek (így különösen üdülőhelyi díj, stb. ) emelkedése esetén. A díjemelés mértékének arányosnak kell lennie a költségek emelkedésének mértékével, és a módosított szerződésben pontosan meg kell határozni a megváltozott díj számításának módját. Ha az emelés mértéke a 8%-ot meghaladja, az Utazó az erről kapott értesítéstől számítva 3 napon belül írásban tett nyilatkozattal elállhat a szerződéstől a befizetett összeg teljes visszafizetése mellett. A Zemplén Tourist a díjemelés indokát az Utazóval a díjemelés közlésével egyidejűleg közli. A Zemplén Tourist fenntartja magának a jogot arra, hogy esetenként, üzletpolitikai szempontból kedvezményes (az Utazási Szerződésben megjelölt részvételi díjnál alacsonyabb összegű, vagy ugyanazon részvételi díjért emelt szintű, illetve többletszolgáltatásokat is magába foglaló) akciókat hirdessen meg. Ebben az esetben az Utazó és az Utazásszervező között korábban létrejött Utazási Szerződés feltételei nem módosulnak, és a korábban jelentkezett és szerződött Utazóknak semmiféle visszatérítés nem jár, a korábban szerződött Utazók részére az időközben meghirdetett kedvezmények nem biztosíthatók.

 

 

ELÁLLÁS AZ UTAZÁSI SZERZŐDÉSTŐL, LEMONDÁS, LEMONDÁSI FELTÉTELEK

 

Az Utazó az Utazási Szerződéstől írásban tett nyilatkozattal az utazás megkezdése előtt bármikor elállhat. A lemondás napjának az számít, amikor az írásbeli lemondás a Zemplén Tourist –hoz megérkezik. Amennyiben az Utazó a saját érdekkörében felmerült okból áll el, köteles a Zemplén Tourist -nak a teljes összeg (részvételi díj + illetékek, felárak, kötelező költségek) százalékában kifizetett bánatpénzt fizetni az alábbiak szerint:

Az utazást megelőző

– utazás előtt 60-45 napig a részvételi díj 10%-a,

– utazás előtt 44-21 napig a részvételi díj 25%-a,

– utazás előtt 20-14 napig a részvételi díj 50%-a,

– utazás előtt 13-7 napig a részvételi díj 75%-a,

– utazás előtt 6-0 napig a részvételi díj 100%-a.

Ha a Zemplén Tourist az Utazási Szerződés lényeges feltételét az indulás előtt rajta kívül álló okból kívánja jelentősen módosítani, köteles erről az Utazót haladéktalanul tájékoztatni. Ebben az esetben az Utazó bánatpénz megfizetése nélkül is elállhat a szerződéstől, vagy ha elfogadja a változtatásokat a szolgáltatás díjának (részvételi díj) megváltoztatásával együtt, a felek módosítják a szerződést. Az Utazó a döntéséről köteles a Zemplén Tourist-ot haladéktalanul tájékoztatni. Nem minősül lényeges változtatásnak a tranzitútvonal módosítása, valamint a közlekedési eszköz típusának változtatása, azonos kategórián belüli szálláshely változtatás, menetrendváltozás, valamint a programok sorrendjének megváltoztatása, felcserélése. Ha a Zemplén Tourist nem az Utazó érdekkörében felmerült okból áll el a szerződéstől, az Utazó az eredetivel azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, ha ennek nyújtására az Utazásszervezőnek lehetősége van. Ha a Zemplén Tourist által felajánlott helyettesítő szolgáltatás az eredetinél alacsonyabb értékű, az Utazásszervező köteles a díjkülönbözetet az Utazónak megtéríteni. Ha az Zemplén Tourist helyettesítő szolgáltatás nyújtására nem képes, vagy az Utazó a felkínált helyettesítő szolgáltatást nem fogadja el, az Utazásszervező köteles a teljes befizetett díj azonnali visszafizetésére. Az Utazó az utazási csomag megkezdését megelőzően bánatpénz fizetése nélkül jogosult felmondani az utazási csomagra vonatkozó szerződést, ha a célállomás helyén vagy annak közvetlen közelében, – amennyiben a célállomás, vagy annak közvetlen környezetében a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján az „utazásra nem javasolt” utazási célországokat és térségeket megjelölő felsorolásba felvételre került – olyan elháríthatatlan és rendkívüli körülmények merülnek fel, amelyek az utazási csomag teljesítését jelentős mértékben befolyásolják, vagy lényegesen befolyásolják az Utazók célállomásra való szállítását. Az utazási csomagra vonatkozó szerződés e szerinti felmondása esetén az Utazó az utazási csomag ellenértékeként befizetett teljes díj visszafizetésére jogosult, további kártérítést azonban nem követelhet. Az Utazásszervező kártérítési kötelezettség nélkül jogosult felmondani az utazási csomagra vonatkozó szerződést és köteles visszafizetni az Utazónak az utazási csomag ellenértékeként befizetett teljes díjat, ha

• az utazási csomagra jelentkezett személyek száma nem éri el az ajánlatban vagy a szerződésben meghatározott minimális létszámot és az Utazásszervező a szerződés felmondásáról az alábbiakban meghatározott határidőn belül értesíti az Utazót: 1) húsz nappal az utazási csomag megkezdése előtt a hat napnál hosszabb utak esetén, 2) hét nappal az utazási csomag megkezdése előtt a kettő és hat nap közötti időtartamú utak esetén, 3) 48 órával az utazási csomag megkezdése előtt, a két napnál rövidebb utak esetén.

• az Utazásszervezőt elháríthatatlan és rendkívüli körülmények gátolják a szerződés teljesítésében, és indokolatlan késedelem nélkül, az utazási csomag megkezdése előtt értesíti az Utazót a szerződés felmondásáról.

Az Utazásszervezőnek az Utazó részére való visszatérítést haladéktalanul, de legkésőbb az utazási csomagra vonatkozó szerződés felmondását követő 14 napon belül kell teljesítenie.

 

HIBÁS TELJESÍTÉS, FELELŐSSÉG, KÁRTÉRÍTÉS, PANASZ

Az Utazási Szerződésben vállalt szolgáltatás teljesítéséért az Utazásszervező felel, valamint köteles segítséget nyújtani az Utazó számára, ha az utazás során nehéz helyzetbe kerül. Ha a Zemplén Tourist a vállalt szolgáltatást nem az Utazási Szerződésnek megfelelően teljesíti, köteles a szolgáltatás díját (a részvételi díjat) arányosan leszállítani. A Zemplén Tourist nem kötelezhető a szolgáltatás díjának (részvételi díjnak) leszállítására vagy visszafizetésére, ha az Utazó a szolgáltatást vagy valamely részszolgáltatást saját elhatározásából vagy az érdekkörében felmerült okból nem veszi igénybe. Az Utazásszervező felel az Utazási Szerződés nem-teljesítéséből, vagy hibás teljesítéséből eredő károkért, kivéve, ha a nem-teljesítés, illetve a hibás teljesítés sem az ő, sem az általa igénybe vett közreműködő magatartására nem vezethető vissza, így különösen, ha a szerződés teljesítésében mutatkozó hiányosságok az Utazó magatartására vezethetők vissza, vagy ha a hiba olyan harmadik személy magatartására vezethető vissza, aki az Utazási Szerződésben vállalt szolgáltatás teljesítésével nincs kapcsolatban, és a hibát az Utazásszervező ésszerű elvárhatóság mellett sem láthatta előre, illetve azt nem volt képes elhárítani, vagy vis maior esetén. Ha az utazás megkezdését követően a Zemplén Tourist az Utazási Szerződésben meghatározott szolgáltatás jelentős részét nem tudja teljesíteni, köteles azokat más megfelelő, hasonló értékű részszolgáltatással pótolni. Ha az ilyen részszolgáltatás értéke a nem teljesített részszolgáltatás értékét meghaladja, a költségkülönbözet az Utazóra nem hárítható át. Ha az Utazásszervező ilyen helyettesítő részszolgáltatást nem tud nyújtani, vagy az Utazó azt indokoltan nem fogadja el, az Utazásszervező - amennyiben az Utazó erre igényt tart – köteles gondoskodni az Utazónak az utazás kiinduló helyére vagy az Utazó által elfogadható, a célországban található más visszaérkezési helyre történő szállításáról, ennek költségeit viselni, és az igénybe vett részszolgáltatások értékével csökkentett befizetett díjat visszafizetni. Az Utazó az Utazási Szerződésben vállalt szolgáltatás hibás teljesítése esetén haladéktalanul köteles kifogását az a helyi képviselővel vagy annak hiányában a helyszíni szolgáltatóval közölni. A helyi képviselő köteles gondoskodni a kifogásnak a helyszíni szolgáltatónál történő bejelentéséről. A helyi képviselő az Utazó bejelentését, illetve annak a helyszíni szolgáltatóval való közlésének tényét köteles jegyzőkönyvbe foglalni, és ennek egyik példányát az Utazónak átadni. A helyszíni jegyzőkönyv helyi képviselőnk általi átvétele nem jelenti a benne foglalt kifogások elismerését. Helyi képviselő hiányában, vagy ha a helyi szolgáltató a panaszt nem orvosolta, az Utazó köteles az Utazásszervezőt haladéktalanul tájékoztatni. A Zemplén Tourist ügyeleti telefonszáma: +36-30-925-8555. Késedelmes közlésből eredő minden kárért az Utazó a felelős. Ha az Utazó kifogásait a helyszínen nem rendezik, a hibás teljesítésből származó igényeit a hazaérkezést követően 5 munkanapon belül a Zemplén Tourist -nál, írásban, a jegyzőkönyv illetve a kárigényre vonatkozó egyéb dokumentumok csatolásával teheti meg. A Zemplén Tourist az időben benyújtott panaszlevelekre 30 napon belül válaszol. A Zemplén Tourist nem felel az Utazó által a helyszínen befizetett fakultatív programok hibás teljesítéséért. A Zemplén Tourist az Utazási Szerződés nem-teljesítéséből vagy hibás teljesítéséből eredő károkért való felelősségét a részvételi díj összegének háromszorosában korlátozza. A Zemplén Tourist a szolgáltatás teljesítéséhez igénybe vett közreműködő magatartásáért úgy felel mintha maga járt volna el, kivéve, ha a közreműködő felelősségét jogszabályban kihirdetett nemzetközi egyezmény korlátozza. A Zemplén Tourist tájékoztatja az Utazót, hogy a légi személyszállítás szabályairól rendelkező 25/1999. (II.12.) Kormányrendelet alapján a légi személyszállításra vonatkozó szerződés az Utazó és a légitársaság között jön létre akkor is, ha a repülőjegy foglalása, megvásárlása az Utazásszervező közreműködésével történik. A Zemplén Tourist felelősségét az alábbi nemzetközi fuvarozással kapcsolatos egyezmények korlátozzák még: 2005. évi VII. törvénnyel kihirdetett Montreali Egyezmény, az 1986 évi 2. törvényerejű rendelettel kihirdetett Berni Nemzetközi Fuvarozási Egyezmény, 889/2002/EK rendelettel módosított 2027/97/EK rendelet, az Európai Parlament és a Tanács 261/2004/EK rendelete. Az utazás során az Utazó által harmadik személynek okozott kárért az Utazó közvetlenül felelős.

VEGYES RENDELKEZÉSEK

• 18 év alatti kiskorú az utazáson csak nagykorú, felnőtt kísérő részvételével vehet részt.

• Közlekedési eszközön illetve szálláshelyen hagyott tárgyakért a Zemplén Tourist felelősséget nem vállal. A légitársaság illetve a fuvarozó felelős a feladott poggyász megsemmisülése, elvesztése vagy megrongálása esetén keletkező károkért, amennyiben a kárt okozó esemény az autóbuszút során következett be. A káresetet az Utazónak kell jelenteni a közlekedési társaság felé.

• Autóbuszos utazás esetén, ha az utazás időtartama alatt technikai okok miatt (műszaki meghibásodás, rossz útviszonyok, torlódás, közúti baleset, határzár, stb.) jelentős késés következik be, ezekért az Utazásszervezőt semmilyen felelősség nem terheli. Az Utazásszervező kötelessége lehetőségeihez mérten intézkedni a hiba elhárításáról. Az Utazásszervező az útvonal változtatásának jogát fenntartja.

• A Zemplén Tourist az út indulásakor vagy azt követően bármikor azonnali hatállyal kizárhatja az utazásból az Utazót, amennyiben az Utazó jelentős mértékben megzavarja az utazást. A Zemplén Tourist -ot ebben az esetben a teljes részvételi díj megilleti.

  • A többi Utas érdekében kérjük a megadott találkozási időpontokat feltétlenül betartani. Az esetlegesen késő Utasokra az idegenvezető maximum 15 percet tud várni. Az utas találkozó megadott időpontjánál 15 percen túli késésből eredő kárért, az emiatt elmaradt utazásért irodánk nem vállal felelősséget.

• Amennyiben az Utazó az utazás során bármely indulási időpontot elmulasztja, az oda- és hazautazásáról saját magának, saját költségén kell gondoskodnia.

• Az Utazási Szerződés aláírásával az Utazó hozzájárul ahhoz, hogy az Utazási Szerződés teljesítése

kapcsán az Utazásszervezőnek átadott személyes adatait az Utazásszervező tárolja, kezelje. A Zemplén Tourist, mint adatkezelő tájékoztatja az Utazót, hogy a szerződésben megadott saját és Utazótársai személyes adatait szerződés teljesítése jogcímén kezeli. A személyes adatok adatfeldolgozásra átadásra kerülnek a Zemplén Tourist ügyfélkiszolgálással kapcsolatos, könyvelési, adózási és számítástechnikai feladatokat ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói részére. A Zemplén Tourist tájékoztatja az Utazót, hogy az Utazó személyes adatait a szolgáltatás nyújtásában közreműködőknek, adott esetben harmadik országba továbbítja. Az érintett természetes személy jogairól információk a Zemplén Tourist honlapján elérhető Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatóban olvashatók, mely az alábbi linken érhető el:

https://zemplentourist.hu/adatvedelem/adatkezelesi-tajekoztato

• Az Utazó tudomással bír arról, hogy az utazás során az Utazásszervező fénykép és mozgókép felvételeket készíthet. Az Utazó az Utazási Szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy az Utazásszervező által készített, az Utazót esetlegesen ábrázoló fényképeket és mozgókép felvételeket a Honlapján közétegye, valamint üzleti tevékenysége keretében, egyéb promóciós célokra használja. Jelen hozzájárulás nem vonatkozik a szeméremsértő, valamint az emberi méltóságot sértő felvételek közzétételére.

• Az utazásokhoz szükséges úti okmányok (útlevél/személyi igazolvány, lakcímkártya, vízum) és a célországban való tartózkodáshoz kötelezően előírt minimális napi valutaellátmány biztosítása az Utazó feladata. Az Utazó vállalja továbbá, hogy az előírt egészségügyi követelményeknek az utazás megkezdéséig eleget tesz. Az úti okmányok hiányából, valamint a vám, deviza és egészségügyi rendelkezések be nem tartásából keletkezett károk miatt az Utazó semmilyen igényt nem támaszthat, illetve a Zemplén Tourist ebből eredő kárát (többletköltségét) köteles megtéríteni.

• Az Utazó tudomásul veszi, hogy a Zemplén Tourist saját szervezésű útjainak részvételi díja útlemondási biztosítást nem tartalmaz. Ha az utas útlemondási biztosítást köt, abban az esetben utazásképtelensége esetén köteles haladéktalanul írásban jelezni a Zemplén Tourist részére lemondási szándékát, valamint megküldeni az utazásképtelenségre vonatkozó kárbejelentő nyomtatványt és a lemondást alátámasztó igazolásokat a biztosítónak. Az útlemondási biztosítás összege lemondás esetén sem jár vissza. Az útlemondási biztosítás mellett, a Zemplén Tourist javasolja külön térítés ellenében baleset-, betegség-, poggyászbiztosítás (BBP) megkötését is. BBP biztosítás megkötésére a biztosítók által meghatározott feltételek szerint van lehetőség az utazás megkezdése előtt. BBP biztosítás hiányában az Utazót ért károkért teljes egészében az Utazót terheli a felelősség. Az Utazó az ÁSZF aláírásával kijelenti, hogy az esetlegesen megkötött útlemondási biztosításra, valamint a BBP biztosításra vonatkozó feltételeket megismerte, valamint a vonatkozó tájékoztatást megkapta és elfogadta, az abban foglaltakat magára és Utazótársaira nézve kötelezőnek tekinti. BBP és útlemondási biztosítás hiányában az Utazót ért károkért teljes egészében az Utazót terheli a felelősség.

• Az Utazó az Utazási Szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy az Utazásszervező részére utazási ajánlatokat, valamint egyéb promóciós ajánlatokat küldjön az Utazási Szerződésben megadott elérhetőségekre, postai illetve elektronikus úton.

• A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései szerint az Utazó a lakóhelye szerint illetékes Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testülethez (www.bekeltetes.hu) fordulhat, ha panaszügyének rendezését a Zemplén Tourist-nál megkísérelte, de az nem vezetett eredményre. A Zemplén Tourist panaszügyintézésének helyszíne a társaság székhelye: 3900 Szerencs, Rákóczi út 67. Az esetleges panasz a helyszínen felvett jegyzőkönyvvel, illetve a kárigényre vonatkozó egyéb dokumentumokkal együtt elektronikus úton is benyújtható az zemplen.tourist@t-online.hu e mail címen. Megegyezés hiányában a felek a Zemplén Tourist által szervezett utazással kapcsolatos jogvitában alávetik magukat a Pp. szerint illetékes bíróság illetékességének.

Az Utazó az aláírásával igazolja, hogy a Zemplén Tourist

• általános szerződési feltételeit

• adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatóját

• utazási csomagra vonatkozó általános tájékoztatóját

• BBP termékismertetőjét és szabályzatát

megismerte és elfogadta.

Nyilatkozat a 2007. évi CXXVII. általános forgalmi adóról szóló-törvény 206. §-a szerint

(kérjük a megfelelőt megjelölni):

□ a szolgáltatást magánszemély Utazóként, nem adóalanyként veszi igénybe

□ adóalanyként saját nevében, végső felhasználóként (azaz Utazóként) veszi igénybe

□ adóalanyként saját nevében, de más javára (azaz nem Utazóként) veszi igénybe

 

………………………………………., 202  ………………………………………………

 

 

Út megnevezése, dátuma: ..........................................................

 

 

.............................................................

                    utazó/megrendelő