Hozzájárulok, hogy a weboldal látogatásakor a számítógépemen sütiket (cookie) helyezzen el, amelyek segítségével az oldalon tett látogatásom adatait webanalitikai céljából felhasználják.
Részletes tájékoztatás a Adatkezelési tájékoztató dokumentumban található. További információ.   Rendben, elfogadom

Adatkezelési tájékoztató

Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016./679. rendelete
2016.április.27
a természetes személyeknek  a személyes adatok kezelése  tekintetében történő védelméről és a személyes  adatok  áramlásáról

A Zemplén Tourist Utazási Iroda KFT. minden tőle telhető intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az ügyfelek személyes adatait mindenkor
- jogszerűen , tisztességesen és átláthatóan kezelje, 
- azokat csak tevékenységi céljainak, illetve az  utasokkal  megkötött utazási szerződés teljesítése érdekében és céljából gyűjtse, kezelje
- az adatok nyilvántartása naprakész és helytálló legyen
- a személyes adatok  tárolása és kezelése biztonságos legyen, kizárva az illetéktelen vagy jogosulatlan hozzáférést, kezelést, a véletlen elvesztést, illetve megsemmisítését.

A Zemplén Tourist KFT., mint Szolgáltató és Adatkezelő  az általa (TRAVELGATE) üzemeltetett www.zemplentourist.hu weboldal által nyújtott szolgáltatásaihoz kapcsolódóan a felhasználó természetes személyek valamennyi adatkezelése  során a jelen Adatkezelési Szabályzat és tájékoztató alapján jár el.

ADATKEZELŐ: Zemplén Tourist Utazási Iroda KFT.
Székhelye: 3900. Szerencs, Rákóczi út 67.
Postacíme: 3900. Szerencs, Rákóczi út 67.
e-mail  címe: zemplen.tourist@t-online.hu
Cégjegyzékszáma:  05-09006782
Adószáma: 11585484-2-05
Engedélyszáma: R-1787/1998
Az Adatkezelési Szabályzat és Tájékoztató  a hatályos jogszabályok rendelkezései alapján készült.
A Zemplén Tourist Kft. fenntartja magának a jogot az Adatkezelési Tájékoztató bármikori megváltoztatására a hatályos jogszabályok keretei között.


ADATFELDOLGOZÓ: TRAVELGATE KFT.
Székhelye: 1095. Budapest, Dózsa út 8.
Postacíme: 1095. Budapest, Dózsa út 8.
E-mail cím: info@travelgate.hu, ferenc.b@travelgate.hu
Adószám: 24369091
Cégjegyzékszám: 01-09-173-771

Fogalommeghatározások
1.„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ, azonosítható az a természetes személy , aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például  név, szám, helymeghatározó adat , online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható,
2. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza, ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.
3. „adatfeldolgozó”:az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel
4.”harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv ügynökség vagy bármely egyéb szerv , amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel , akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.
5. „ az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy  a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Adatgyűjtés és feldolgozás
A szolgáltatás használata során az adatkezelő különböző módon gyűjti illetve kéri be az adatokat. Bizonyos információk megadásáról Ön dönthet, de kérhetjük olyan adatok megadására is , amelyek elengedhetetlenek a szolgáltatás használatához.


KÉRT ADATOK
-név
-születési hely, idő
-igazolványok
-lakcím
-telefonszám
-e-mail cím
-számlázási cím
-adószám
-bankszámlaszám (visszafizetés esetén)
-egészségügyi adatok (pl. cukorbetegség stb.)

Ezeket az adatokat bizalmasan kezeljük.  A személyes adatok gyűjtése meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet.
Automatikusan gyűjtött információk: az internetes oldalunk használata során további automatikus adatokat gyűjthetünk Önről. Ez lehet például IP cím, egyedi eszköz azonosító, cookie adatok, referrer információ, a látogatás dátuma és ideje, a használt eszköz, program vagy böngésző, az eszköz operációs rendszerének típusa, verziószáma és nyelvi beállításai. A kattintásokról , a meglátogatott oldalakról, keresésekről és egyéb oldalon végzett tevékenységeiről is gyűjthetünk információt. A különböző számítógépekről és eszközökről folytatott tevékenységeket, gyűjtött adatokat  összesíthetjük. Ezeket az adatokat arra használjuk fel , hogy a visszaéléseket megakadályozzuk, megőrizzük. Szolgáltatásunk biztonságos működését, elemezzük és megértsük azt, hogy a szolgáltatás miként működik tagjaink és látogatóink számára.
Hírlevél feliratkozás: Olyan személy is megoszthat velünk személyes adatokat, aki még nem használta Szolgáltatásainkat. Például hírlevélre történő feliratkozáskor vagy személyesen irodánkban történő kapcsolatfelvételkor az ügyfél nevet és e-mail címet ad meg.  Ezekre az adatokra azért van szükség, hogy eleget tudjunk tenni a látogató kérésének , úgy mint hírlevél kiküldése vag ügyfélszolgálati válasz fogadása.
Egyéb információk: További adatokat oszthat meg velünk akkor , amikor űrlapot tölt ki, kérdőívekre válaszol, visszajelzést küld számunkra , illetve promóciókban , nyereményjátékokban vesz részt.
Harmadik féltől származó információk: Olyan információkat is gyűjthetünk, amelyeket mások adtak meg Önről a Szolgáltatás használata során. Felhasználhatunk más forrásból megismert információkat is és ezeket összesíthetjük az általunk gyűjtött adatokkal. A Szolgáltató nem felel  a harmadik fél  adatkezelési  irányelveiért, saját adatkezelési gyakorlatáról a harmadik fél tud tájékoztatást adni.
Az adatkezelés jogszerűsége
Az érintett (utas) hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez.

 

ADATOK FELHASZNÁLÁSA
Az adatokat különböző célokra használhatjuk fel:
-szerződés betartása, szolgáltatás biztosítása
-marketing célokra (katalógus,  postai küldemények, e-mailek stb.)
Amennyiben az utas vagy képviselője nem élne ezzel a lehetőséggel, a szolgáltatást lemondhatja a zemplen.tourist@t-online.hu e-mailben. Az adatkezelés időtartama a Zemplén Tourist Kft. az utas vagy képviselője hozzájárulásának visszavonásáig kezeli azok adatait.

Az adatkezelési tevékenység nyilvántartása
Az Adatkezelő a felelősségére tartósan végzett adatkezelési tevékenységéről nyilvántartást vezet, írásban (elektronikus és papíralapú).
A nyilvántartás a következő információkat tartalmazza:
    • adatkezelő neve és elérhetősége
    • adatkezelés célja
    • személyes adatok ismertetése
    • törlésre előirányzott határidők
    • technikusi és szervezési intézkedések leírása
Ezeket az intézkedéseket az adatkezelő felülvizsgálja és szükség esetén naprakésszé teszi.

Az érintett hozzáférési joga
Az ügyfél hozzáférhet a személyes adataihoz. Ha az ügyfél kéri, hogy a Zemplén Tourist KFT.  visszajelzést adjon arra vonatkozóan , hogy kezeli-e a személyes adatait, az Adatkezelő köteles tájékoztatást adni. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát köteles az érintett rendelkezésére bocsájtani.

Helyettesítéshez való jog
Az ügyfél jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. A Zemplén Tourist az ügyfél kérésének megfelelően kijavítja a személyes adatokat.

Törléshez való jog
Bizonyos feltételek esetén az ügyfél jogosult a személyes adatok törlésére. Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az utas személyes adatait, amennyiben 
- a Zemplén Tourist kezeli a személyes adatokat és 
- az ügyfél a személyes adatai törlését kéri, és a személyes adatok nem szükségesek azon célokra , amelyekre a  Zemplén Tourist a személyes adatokat kezeli. 

Az adatkezelés korlátozásához való jog 
Az ügyfél kérheti a személyes adatoknak korlátozását.

Az adatkezelés biztonsága
Az Adatkezelő a tudomány és technológia jelen állása szerint megtette a szükséges intézkedéseket a természetes személyek jogaira és szabadságára tekintettel. Megfelelő  adatbiztonságot garantál. Védi a személyes adatokat. Technikai és szervezési intézkedéseket hozott, melyeket rendszeresen ellenőriz és értékel.

Az adatvédelmi incidens bejelentése a felügyeleti hatóságnak 
Az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst indokolatlankésedelem nélkül köteles bejelenteni az illetékes felügyeleti hatóságnak. Az érintett magánszemély jogorvoslati igényével, panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat az alábbi elérhetőségeken:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
Levelezési cím: 1530. Budapest, Pf. 5. 
Telefon: + 36/1/391-1400
Fax: +36/1/391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Kiskorúakat sértő, gyűlöletkeltő, kirekesztő tartalmakkal, helyreigazítással , elhunyt személy jogaival, jó hírnév megsértésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén bejelentéssel, panasszal élhet:
Nemzeti Média –és Hírközlő Hatóság
1015. Budapest, Ostrom út 23-25.
Levélcím: 1525 Pf 75.
Tel: 06/1/457-7100
Fax: 06/1/356-5520
E-mail: info@nmhh.hu
Az Adatkezelő az Adatfeldolgozóval külön szerződésben rögzítette a természetes személy ügyfeleink beazonosítására szolgáló adatok feldolgozását.